ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍM

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) společnost i60 Publishers, s.r.o., IČ: 24214868, se sídlem Jarkovská 1026/5, 153 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189352, („Společnost i60“) jako správce zpracovává, tj. zejména shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje pro výkon své činnosti, jejíž součástí je rovněž realitní zprostředkování  a související činnosti, tj. zejména poradenství, monitoring a vyhodnocování požadavků klientů vzhledem k relevantním službám (“Realitní služba“).

Jaké osobní údaje společnost i60 pro Realitní službu shromažďuje?

Údaje, které jsou nezbytné pro základní identifikaci zájemce o Realitní službu - Jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo. 
Nad rámec základních údajů, odevzdává subjekt údajů dále údaje důležité pro účely plnění smlouvy, plnění právních povinností, marketingové účely, zasílání obchodních sdělení a vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.
Udělením údajů od zájemce k Realitní službu dále získá Společnost i60 dále přístup k IP adrese, souborům cookies, či jiný online identifikátor uživatele. 

Co jsou to cookies?

Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies společnost nevyužívá pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Více o cookies.

Z jakých zdrojů Společnost i60 získává osobní údaje?

Údaje získává přímo od subjektů údajů mající zájem o Realitní službu

Proč a na základě jakého právního titulu dochází ke zpracování osobních údajů?

Na základě souhlasu subjektů údajů pro účely plnění a uzavření smlouvy; pro vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě zájmu subjektu údajů o Realitní službu), pro plnění právních povinností (zejména dle  účetní a daňové legislativy, k předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména k identifikaci osob ve smyslu zákona č 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti); marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení či newsletterů, nabízení služeb prostřednictvím e-mailu.

Kdo získává k osobním údajům přístup?

Osoby, prostřednictvím kterých zpracovává společnost i60 osobní údaje, tj. dodavatel IT řešení Portálu,
V omezeném a nezbytně nutném rozsahu rovněž marketingová agentura, která spolupracuje s Portálem i60 či osoby, které využívá společnost k navázání obchodní spolupráce či pro zlepšení kvality poskytovaných Realitních služeb aj.
V případě potřeby by mohly získat osobní údaje inkasní agentury pro účely vymáhání pohledávek společnosti, prozatím nebylo nutné služby žádné z nich využívat.
Poskytovatelé platebních brán, platebních karet.
Provozovatelé technických řešení, díky kterým společnost i60 může zobrazovat pouze pro konkrétního uživatele Portálu relevantní obsah a reklamu. 
Za určitých, přesně definovaných, podmínek je společnost povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.), soudům či orgánům veřejné správy.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Data jsou ukládána na zajištěný server, k zabezpečení dat jsou používány standardní technologie, systém je pravidelně kontrolován, aby nedošlo k neoprávněnému vniknutí a jsou přijímána spolupracujícím IT odborným pracovištěm taková bezpečnostní opatření, aby byly osobní údaje dostatečně zabezpečeny. Přístupy k datům jsou chráněné hesly, která jsou udělena pouze oprávněným osobám. Údaje svých čtenářů uchovává společnost i60 pečlivě tak, aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný.

Kde si lze zásady zpracování osobních údajů prostudovat?

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Společnosti i60 Publishers v sekci i60 Reality.

Na jak dlouhou dobu je souhlas se zpracováním poskytován a jak jej lze odvolat?

Souhlas ke zpracování dat je společnosti i60 poskytován na dobu 10 let. Souhlas je poskytován dobrovolně. Udělený souhlas může vzít subjekt údajů kdykoli odvolat, nejjednodušeji zasláním e-mailu ve znění např. „Nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely.“ na adresu i60@i60.cz či písemně na adresu sídla společnosti i60 Publishers, s.r.o., Jarkovská 1026/5, 153 00 Praha 5.
Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech povinností Společnosti i60, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, musí Společnost i60 zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu.
Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává na jiném právním základu než je souhlas uživatele Realitní služby.
Data obsahující osobní údaje se po dovolání souhlasu s výhradou výše uvedeného likvidují.

Jaká všechna práva má subjekt údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Vedle práva kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním má uživatel Realitní služby zejména právo:
osobní údaje opravit či doplnit;
požadovat omezení zpracování;
vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech zejména v případě přímého marketingu, tedy v případě obdržení informace o nových službách či produktech Společnosti i60 lze další zasílání podobných nabídkových emailů prostřednictvím námitky proti dalšímu zpracovávání odmítnout a další nabídky tak již zasílány nebudou;
právo požadovat přenesení údajů;
právo na přístup k osobním údajům;
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Společnost i60 je možné kdykoliv ve věci zpracování osobních údajů kontaktovat e-mailem na adrese: i60@i60.cz.

V této souvislosti bude Společnost i60 požadovat prokázání totožnosti tazatele, a to v zájmu zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace v těchto věcech monitorována.